avatar
Untitled

Guest 106 8th Jul, 2024

MARKUP 19.52 KB
                      
             Let's address each quiz question one by one:

### Question 1
**Czym wyróżnia się własność na platformie Sui w porównaniu do innych blockchainów?**

Options:
1. Jest bezpośrednio związana z właścicielem
2. Jest mniej przydatna
3. Jest niejednoznaczna
4. Nie istnieje

#### Answer:
The correct answer is:
**Jest bezpośrednio związana z właścicielem**

This means that ownership on the Sui platform is directly tied to the owner, distinguishing it from other blockchains.

### Question 2
**Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe?**

Options:
1. Komponowalność na platformie Sui umożliwia tworzenie lepszych aplikacji
2. Komponowalność na platformie Sui jest możliwa dzięki modelowi danych Sui
3. Komponowalność na platformie Sui umożliwia bezpośrednią własność zasobów
4. Wszystkie powyższe

#### Answer:
The correct answer is:
**Wszystkie powyższe**

This means all statements are true regarding the composability on the Sui platform.

### Question 3
**W jaki sposób wykorzystywany na platformie Sui język Move umożliwia tworzenie bezpieczniejszych aplikacji?**

Options:
1. Eliminuje typowe błędy w inteligentnych kontraktach
2. Zawiera dodatkowe kontrole bezpieczeństwa
3. Jest on dostosowany do modelu danych Sui
4. Wszystkie powyższe

#### Answer:
The correct answer is:
**Wszystkie powyższe*
Let's continue addressing each new quiz question:

### Question 4
**Który z poniższych celów nie wpisuje się w wizję Sui dotyczącą poprawy doświadczeń użytkownika (UX)?**

Options:
1. Dostarczanie programistom narzędzi
2. Zmniejszanie barier utrudniających użytkownikom postawienie pierwszych kroków
3. Ograniczanie możliwości użytkownika
4. Zapewnienie solidnych technologii bazowych

#### Answer:
The correct answer is:
**Ograniczanie możliwości użytkownika**

Limiting user capabilities does not align with the vision of improving user experience (UX).

### Question 5
**Jakie dwa istotne aspekty stanowią barierę dla użytkowników sieci blockchain?**

Options:
1. Portfele i opłaty za gaz
2. Walidatory i delegatorzy
3. Wysoka przepustowość i niskie opłaty
4. Język programowania i narzędzia programistyczne

#### Answer:
The correct answer is:
**Portfele i opłaty za gaz**

Wallets and gas fees are significant barriers for blockchain users.

### Question 6
**Dlaczego Sui dostarcza narzędzia dla programistów?**

Options:
1. Aby ułatwić pracę programistom
2. Aby zapewnić użytkownikom lepsze doświadczenia (UX)
3. Aby programiści mogli skupić się na tworzeniu unikalnych produktów
4. Wszystkie powyższe

#### Answer:
The correct answer is:
**Wszystkie powyższe**

Sui provides tools for developers to facilitate their work, improve user experiences, and allow developers to focus on creating unique products.

Would you like to continue with more questions or need further assistance?
Let's continue addressing the remaining quiz questions:

### Question 7
**Jakie rodzaje aplikacji obsługuje platforma Sui?**

Options:
1. Aplikacje DeFi
2. Wszystkie typy aplikacji
3. Aplikacje handlowe
4. Gry i platformy NFT

#### Answer:
The correct answer is:
**Wszystkie typy aplikacji**

Sui supports all types of applications.

### Question 8
**W jakich branżach platforma Sui może zostać wykorzystana do tworzenia nowych produktów i usług?**

Options:
1. Internet rzeczy (IoT)
2. Gry
3. Handel
4. Wszystkie powyższe

#### Answer:
The correct answer is:
**Wszystkie powyższe**

Sui can be used in various industries, including IoT, games, and commerce.

### Question 9
**Do czego nie jest wykorzystywany token SUI?**

Options:
1. Mechanizm Proof of Work
2. Zarządzanie
3. Uczestnictwo w mechanizmie Proof of Stake
4. Uiszczanie opłat za gaz

#### Answer:
The correct answer is:
**Mechanizm Proof of Work**

The SUI token is not used for the Proof of Work mechanism. It is used for governance, participating in Proof of Stake, and paying gas fees.

Would you like any further assistance with these questions or anything else?
Let's address the final set of quiz questions:

### Question 10
**Który opis najlepiej wyjaśnia, czym jest Sei?**

Options:
1. Kompleksowa platforma do analizy danych
2. Najszybszy łańcuch bloków warstwy 1.
3. Prywatny łańcuch bloków dla sieci wewnętrznych
4. Oparta na blockchainie platforma do gier

#### Answer:
The correct answer is:
**Najszybszy łańcuch bloków warstwy 1.**

Sei is described as the fastest Layer 1 blockchain.

### Question 11
**Jakie jest głównie zastosowanie, pod kątem którego zoptymalizowana jest sieć Sei?**

Options:
1. Przechowywanie danych
2. Dowolny rodzaj zdecentralizowanej aplikacji klasy konsumenckiej
3. Gry
4. Media społecznościowe

#### Answer:
The correct answer is:
**Dowolny rodzaj zdecentralizowanej aplikacji klasy konsumenckiej**

Sei is optimized for a variety of consumer-grade decentralized applications.

### Question 12
**Ile wynosi czas finalizacji bloku w sieci Sei?**

Options:
1. 1 sekunda
2. 390 milisekund
3. 10 sekund
4. 5 minut

#### Answer:
The correct answer is:
**1 sekunda**

The block finalization time in the Sei network is approximately 1 second.

Would you like any further assistance with these questions or anything else?
Let's continue addressing the quiz questions:

### Question 13
**Co umożliwia baza danych Sei DB?**

Options:
1. Uwierzytelnianie użytkowników
2. Wydobywanie kryptowalut
3. Wydajną obsługę dużych ilości danych
4. Granie w czasie rzeczywistym

#### Answer:
The correct answer is:
**Wydajną obsługę dużych ilości danych**

Sei DB enables efficient handling of large amounts of data.

### Question 14
**Co odróżnia maszynę wirtualną Ethereum (EVM) Sei od tradycyjnych EVM?**

Options:
1. Działa ona w prywatnej sieci blockchain
2. Jest to pierwsza na świecie tzw. równoległa maszyna wirtualna Ethereum (ang. parallelized EVM)
3. Obsługuje wyłącznie tokeny NFT (ang. non-fungible tokens)
4. Czas finalizacji bloku jest wolniejszy niż w przypadku innych EVM

#### Answer:
The correct answer is:
**Jest to pierwsza na świecie tzw. równoległa maszyna wirtualna Ethereum (ang. parallelized EVM)**

The Sei EVM is the first parallelized Ethereum Virtual Machine.

### Question 15
**Jaka jest główna zaleta zastosowanej w sieci Sei technologii Optymistycznej paralelizacji?**

Options:
1. Redukuje ona potrzebę pobierania opłat transakcyjnych
2. Pozwala na jednoczesne przetwarzanie transakcji
3. Zapewnia pełną prywatność transakcji
4. Eliminuje potrzebę stosowania inteligentnych kontraktów

#### Answer:
The correct answer is:
**Pozwala na jednoczesne przetwarzanie transakcji**

The main advantage of Optimistic Parallelization in Sei is the ability to process transactions concurrently.

Would you like any further assistance with these questions or anything else?
Let's continue with the next set of questions:

### Question 16
**Na czym polega zastosowane w sieci Sei rozwiązanie zwane „finalizacją pojedynczego slotu”?**

Options:
1. Umożliwia finalizowanie transakcji w pojedynczym bloku
2. Pozwala na zatwierdzanie transakcji w ramach jednego cyklu pracy sieci
3. Pozwala na zrealizowanie tylko jednej transakcji na użytkownika dziennie
4. Sprawia, że tylko jeden walidator może zatwierdzić transakcję

#### Answer:
The correct answer is:
**Pozwala na zatwierdzanie transakcji w ramach jednego cyklu pracy sieci**

Single slot finality allows transactions to be confirmed within a single network cycle.

### Question 17
**W jaki sposób ekosystem Sei dba o komfort użytkowania sieci z punktu widzenia użytkowników i programistów?**

Options:
1. Stawiając na pierwszym miejscu pobieranie wysokich opłat transakcyjnych
2. Zapewniając użytkownikom płynne i intuicyjne interakcje, a programistom oferując wydajne narzędzia
3. Stosując restrykcyjne metody ochrony prywatność transakcji
4. Ograniczając liczbę transakcji na użytkownika

#### Answer:
The correct answer is:
**Zapewniając użytkownikom płynne i intuicyjne interakcje, a programistom oferując wydajne narzędzia**

The Sei ecosystem prioritizes smooth and intuitive user interactions and provides developers with efficient tools.

### Question 18
**Jaki jest główny cel frameworka Parallel Stack?**

Options:
1. Zapewnienie pełnej prywatności transakcji
2. Zmniejszenie zapotrzebowania na walidatorów w sieci blockchain
3. Ułatwienie tworzenia maksymalnie wydajnych rozwiązań warstwy 2.
4. Wyeliminowanie potrzeby stosowania inteligentnych kontraktów

#### Answer:
The correct answer is:
**Ułatwienie tworzenia maksymalnie wydajnych rozwiązań warstwy 2.**

The main goal of the Parallel Stack framework is to facilitate the creation of highly efficient Layer 2 solutions.

Would you like any further assistance with these questions or anything else?
Let's continue with the next set of questions:

### Question 19
**Jakie rodzaje aplikacji obsługuje środowisko Sei?**

Options:
1. Wyłącznie aplikacje finansowe
2. Wyłącznie aplikacje do gier
3. Szeroki zakres aplikacji, w tym giełdy aktywów cyfrowych i aplikacje DeFi
4. Tylko aplikacje związane z bezpieczeństwem

#### Answer:
The correct answer is:
**Szeroki zakres aplikacji, w tym giełdy aktywów cyfrowych i aplikacje DeFi**

Sei supports a wide range of applications, including digital asset exchanges and DeFi applications.

### Question 20
**Jakie są zastosowania tokena SEI w ekosystemie Sei?**

Options:
1. Jest używany wyłącznie do uiszczania opłat transakcyjnych
2. Jest używany do zarządzania, stakowania i uiszczania opłat transakcyjnych
3. Jest używany wyłącznie do tworzenia nowych tokenów
4. Jest używany wyłącznie do głosowania nad kosmetycznymi zmianami w sieci

#### Answer:
The correct answer is:
**Jest używany do zarządzania, stakowania i uiszczania opłat transakcyjnych**

SEI token is used for governance, staking, and paying transaction fees within the Sei ecosystem.

### Question 21
**W jaki sposób sieć Sei utrzymuje własny ekosystem blockchain?**

Options:
1. Ograniczając liczbę transakcji
2. Zmniejszając liczbę obsługiwanych aplikacji
3. Stale udoskonalając swoją technologię i architekturę
4. Regularnie zwiększając wysokość opłat transakcyjnych

#### Answer:
The correct answer is:
**Stale udoskonalając swoją technologię i architekturę**

Sei maintains its blockchain ecosystem by continually improving its technology and architecture.

Would you like any further assistance with these questions or anything else?
Let's continue with the questions related to Axelar:

### Question 22
**Które z poniższych stwierdzeń najlepiej opisuje sieć Axelar?**

Options:
1. To blockchain, który łączy inne blockchainy
2. To pośrednik między różnymi protokołami blockchain
3. To system kontroli ruchu lotniczego dla blockchainów
4. Wszystkie powyższe odpowiedzi

#### Answer:
The correct answer is:
**Wszystkie powyższe odpowiedzi**

Axelar is a blockchain that connects other blockchains, acts as an intermediary between different blockchain protocols, and can be seen as a traffic control system for blockchains.

### Question 23
**Co jest fundamentem bezpieczeństwa w sieci Axelar?**

Options:
1. Proof-of-work
2. Centralizacja
3. Decentralizacja
4. Żadna z powyższych opcji

#### Answer:
The correct answer is:
**Decentralizacja**

Decentralization is the foundation of security in the Axelar network.

### Question 24
**Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe?**

Options:
1. Użytkownicy Axelar muszą wiedzieć, z którego blockchaina korzystają aplikacje po stronie back-endu
2. Axelar nie łączy jeszcze żadnych blockchainów
3. Dzięki Axelar aplikacje mogą płynnie integrować się z dowolnie wybranym blockchainem
4. Wszystkie powyższe odpowiedzi

#### Answer:
The correct answer is:
**Dzięki Axelar aplikacje mogą płynnie integrować się z dowolnie wybranym blockchainem**

Axelar allows applications to seamlessly integrate with any chosen blockchain.

Would you like any further assistance with these questions or anything else?

Let's address the final set of questions:

### Question 25
**Jak Axelar wyróżnia walidatorów i właścicieli tokenów, którzy sumiennie zabezpieczają sieć?**

Options:
1. Przydzielane są nagrody oraz udziały w opłatach za transakcje w sieci
2. Odbierane są zestakowane tokeny AXL
3. Przyznawane są certyfikaty uznania
4. Wykorzystywane są ukierunkowane działania promocyjne

#### Answer:
The correct answer is:
**Przydzielane są nagrody oraz udziały w opłatach za transakcje w sieci**

Axelar rewards validators and token holders who diligently secure the network with rewards and shares in transaction fees.

### Question 26
**Które z poniższych stwierdzeń dotyczących ekonomii tokenów Axelar jest prawdziwe?**

Options:
1. Najlepsza struktura sieci jest ustalana przez właścicieli tokenów Axelar
2. Podaż nigdy nie może wywołać deflacji
3. W momencie uruchomienia sieci Axelar wyemitowano dwa miliardy tokenów AXL
4. Pomaga sieci Axelar w dążeniu do centralizacji

#### Answer:
The correct answer is:
**W momencie uruchomienia sieci Axelar wyemitowano dwa miliardy tokenów AXL**

At the launch of the Axelar network, two billion AXL tokens were minted.

Would you like any further assistance with these questions or anything else?
### Question 27
**W jaki sposób Axelar udoskonala koncepcję zabezpieczenia mostów pierwszej generacji?**

Options:
1. Stosuje wymogi dotyczące haseł użytkowników
2. Korzysta z walidacji Proof-of-Stake
3. Usprawnia działanie walidacji Proof-of-Work
4. Emituje większą liczbę tokenów

#### Answer:
The correct answer is:
**Korzysta z walidacji Proof-of-Stake**

Axelar improves the concept of first-generation bridge security by utilizing Proof-of-Stake validation.

### Question 28
**Które z poniższych stwierdzeń dotyczących funkcji General Message Passing (GMP) Axelar jest prawdziwe?**

Options:
1. Działa tylko z natywnymi tokenami w ramach jednego blockchaina
2. Umożliwia aplikacjom przesyłanie danych logicznych między różnymi łańcuchami, wspomagając tym samym integrację międzyłańcuchową
3. Koncentruje się wyłącznie na zwiększaniu bezpieczeństwa zdecentralizowanych giełd
4. Żadna z powyższych opcji

#### Answer:
The correct answer is:
**Umożliwia aplikacjom przesyłanie danych logicznych między różnymi łańcuchami, wspomagając tym samym integrację międzyłańcuchową**

General Message Passing (GMP) enables applications to transmit logical data between different chains, thus facilitating cross-chain integration.

### Question 29
**Co odróżnia rozwój aplikacji w sieci Web 3.0 od rozwoju tradycyjnych aplikacji?**

Options:
1. Web 3.0 kładzie nacisk na ochronę sieci, która sprzyja konkurencji
2. Ze względów bezpieczeństwa aplikacje Web 3.0 ograniczają się do pojedynczych łańcuchów bloków
3. Web 3.0 umożliwia programistom integrację aplikacji z blockchainami, co ułatwia tworzenie nowych superaplikacji
4. Wszystkie powyższe odpowiedzi

#### Answer:
The correct answer is:
**Web 3.0 umożliwia programistom integrację aplikacji z blockchainami, co ułatwia tworzenie nowych superaplikacji**

Web 3.0 allows developers to integrate applications with blockchains, making it easier to create new super applications.

Would you like further assistance with these or any other questions?


Here are the answers to the quiz questions based on the information provided:

### Sui Platform Questions:
1. **Jakie rodzaje aplikacji obsługuje platforma Sui?**
  - Wszystkie typy aplikacji

2. **W jakich branżach platforma Sui może zostać wykorzystana do tworzenia nowych produktów i usług?**
  - Wszystkie powyższe

3. **Do czego nie jest wykorzystywany token SUI?**
  - Mechanizm Proof of Work

### Sei Platform Questions:
1. **Który opis najlepiej wyjaśnia, czym jest Sei?**
  - Najszybszy łańcuch bloków warstwy 1

2. **Ile wynosi czas finalizacji bloku w sieci Sei?**
  - 1 sekunda

3. **Jakie jest główne zastosowanie, pod kątem którego zoptymalizowana jest sieć Sei?**
  - Dowolny rodzaj zdecentralizowanej aplikacji klasy konsumenckiej

4. **Co umożliwia baza danych Sei DB?**
  - Wydajną obsługę dużych ilości danych

5. **Co odróżnia maszynę wirtualną Ethereum (EVM) Sei od tradycyjnych EVM?**
  - Jest to pierwsza na świecie tzw. równoległa maszyna wirtualna Ethereum (ang. parallelized EVM)

6. **Jaka jest główna zaleta zastosowanej w sieci Sei technologii Optymistycznej paralelizacji?**
  - Pozwala na jednoczesne przetwarzanie transakcji

7. **Na czym polega zastosowane w sieci Sei rozwiązanie zwane „finalizacją pojedynczego slotu”?**
  - Pozwala na zatwierdzanie transakcji w ramach jednego cyklu pracy sieci

8. **W jaki sposób ekosystem Sei dba o komfort użytkowania sieci z punktu widzenia użytkowników i programistów?**
  - Zapewniając użytkownikom płynne i intuicyjne interakcje, a programistom oferując wydajne narzędzia

9. **Jaki jest główny cel frameworka Parallel Stack?**
  - Ułatwienie tworzenia maksymalnie wydajnych rozwiązań warstwy 2

### Axelar Network Questions:
1. **Jakie rodzaje aplikacji obsługuje środowisko Sei?**
  - Szeroki zakres aplikacji, w tym giełdy aktywów cyfrowych i aplikacje DeFi

2. **Jakie są zastosowania tokena SEI w ekosystemie Sei?**
  - Jest używany do zarządzania, stakowania i uiszczania opłat transakcyjnych

3. **W jaki sposób sieć Sei utrzymuje własny ekosystem blockchain?**
  - Stale udoskonalając swoją technologię i architekturę

4. **Co jest fundamentem bezpieczeństwa w sieci Axelar?**
  - Decentralizacja

5. **Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe?**
  - Dzięki Axelar aplikacje mogą płynnie integrować się z dowolnie wybranym blockchainem

6. **Które z poniższych stwierdzeń najlepiej opisuje sieć Axelar?**
  - To blockchain, który łączy inne blockchainy

7. **Jak Axelar wyróżnia walidatorów i właścicieli tokenów, którzy sumiennie zabezpieczają sieć?**
  - Przydzielane są nagrody oraz udziały w opłatach za transakcje w sieci

8. **Które z poniższych stwierdzeń dotyczących ekonomii tokenów Axelar jest prawdziwe?**
  - W momencie uruchomienia sieci Axelar wyemitowano dwa miliardy tokenów AXL

9. **W jaki sposób Axelar udoskonala koncepcję zabezpieczenia mostów pierwszej generacji?**
  - Korzysta z walid
           
                    
To share this paste please copy this url and send to your friends
RAW Paste Data
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Wykorzystywanie plików Cookie
Jak wyłączyć cookies?
ROZUMIEM