avatar
Untitled

Guest 71 14th May, 2024

MARKUP 2.95 KB
                      
             Function CreateUniqueWorksheet(wsNamePrefix As String) As Worksheet
  Dim ws As Worksheet
  Dim suffix As Integer
  Dim wsName As String
  Dim wsExists As Boolean

  suffix = 1
  wsName = wsNamePrefix & "_" & suffix

  ' Sprawdzanie, czy arkusz istnieje
  Do
    wsExists = False
    For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets
      If ws.Name = wsName Then
        wsExists = True
        Exit For
      End If
    Next ws
    If wsExists Then
      suffix = suffix + 1
      wsName = wsNamePrefix & "_" & suffix
    Else
      Set ws = ThisWorkbook.Worksheets.Add
      ws.Name = wsName
    End If
  Loop While wsExists

  Set CreateUniqueWorksheet = ws
End Function

Sub CreateDataSheet()
  Dim filePath As String
  filePath = GetFilePath()
  If filePath = "" Then Exit Sub

  Dim fileNum As Integer
  Dim textLine As String
  Dim conditionName As String
  Dim currentColumn As Integer
  Dim ws As Worksheet
  Dim lines() As String
  Dim dataStartRow As Integer
  Dim emptyLineCounter As Integer

  fileNum = FreeFile()
  Open filePath For Input As fileNum
  Set ws = CreateUniqueWorksheet("ST1") ' Utwórz arkusz z unikalną nazwą
  currentColumn = 1
  emptyLineCounter = 0

  ' Read all text and handle different new line characters
  Dim allText As String
  allText = Input$(LOF(fileNum), fileNum)
  allText = Replace(allText, vbCrLf, vbLf) ' Normalize new lines to Unix-style
  lines = Split(allText, vbLf) ' Split into lines using Unix-style new line
  Close fileNum

  Dim i As Long
  For i = LBound(lines) To UBound(lines)
    textLine = Trim(lines(i))
    If textLine Like "*CONDITION NO.*" And i + 4 <= UBound(lines) Then
      conditionName = ExtractConditionName(lines(i + 4))
      SetHeaders ws, currentColumn, conditionName
      dataStartAllText = i + 19
      If dataStartRow <= UBound(lines) Then
        emptyLineCounter = 0
        Dim dataRow As Integer
        dataRow = 4
        While dataStartRow <= UBound(lines) And emptyLineCounter < 2
          If Trim(lines(dataStartRow)) = "" Then
            emptyLineCounter = emptyAllText+ 1
          Else
            emptyLineCounter = 0
            FillData ws, lines(dataStartRow), currentColumn, dataRow, 19
            dataRow = dataRow + 1
          End If
          dataStartRow = dataStartRow + 1
        Wend
        currentColumn = currentColumn + 20
      End If
    End If
  Next i

  MsgBox "Data processing completed and organized in the worksheet."
End Sub
           
                    
To share this paste please copy this url and send to your friends
RAW Paste Data
Recent Pastes
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Wykorzystywanie plików Cookie
Jak wyłączyć cookies?
ROZUMIEM