wklejamy.pl website for sale. You are interested in. Please contact. wklejamy@gmail.com

Click to buy coffe
avatar
Untitled

Guest 90 8th Sep, 2023

MARKUP 5.31 KB
                      
             typealias ProgressState = IdentifiableProgressState<String?>
typealias ProgressStateProcess = IdentifiableProgressState<String?>.ProgressProcess

class IdentifiableProgressState<Id> private constructor(
 private val stateFlow: MutableStateFlow<Boolean>,
 val debugName: String? = null
) : StateFlow<Boolean> by stateFlow {

 private val mutex = Mutex()

 companion object {
  private const val DEFAULT_PROGRESS = -1F
  fun create(debugName: String? = null): ProgressState =
   IdentifiableProgressState(
    stateFlow = MutableStateFlow(value = false),
    debugName = debugName
   )

  fun <CustomId> createWithId(debugName: String? = null) =
   IdentifiableProgressState<CustomId>(
    stateFlow = MutableStateFlow(value = false),
    debugName = debugName
   )
 }

 //region Create token

 private val nextFreeToken: AtomicLong = AtomicLong(0)

 private fun generateNextToken(): Long = synchronized(nextFreeToken) {
  nextFreeToken.getAndIncrement()
 }

 //endregion

 //region Progress

 private val _progressPercent = MutableStateFlow(value = 1f)
 val progressPercent = _progressPercent.asStateFlow()

 private val _processes = MutableStateFlow(value = emptyList<Process<Id>>())
 val processes = _processes.asStateFlow()

 //endregion

 //region Register process

 private data class ProcessData<Id>(
  override val token: Long,
  override val id: Id,
  override var progress: Float = DEFAULT_PROGRESS
 ) : Process<Id>

 interface Process<Id> {
  val token: Long
  val id: Id
  val progress: Float
 }

 private val registeredProcesses = mutableMapOf<Long, ProcessData<Id>>()

 private suspend fun registerProcess(token: Long, id: Id) {
  mutex.withLock {
   registeredProcesses[token] = ProcessData(id = id, token = token)
  }
  updateProgress()
 }

 private suspend fun updateProcessProgress(
  token: Long,
  @FloatRange(from = 0.0, to = 1.0) progress: Float
 ) {
  mutex.withLock {
   val process = registeredProcesses[token]
    ?: throw IllegalStateException("This process is not started")
   process.progress = progress
  }
  updateProgress()
 }

 private suspend fun unregisterProcess(token: Long) {
  mutex.withLock {
   registeredProcesses.remove(token)
  }
  updateProgress()
 }

 private suspend fun updateProgress() {
  var isWorking = false
  var percent = 0f
  var processes: List<ProcessData<Id>>
  mutex.withLock {
   processes = registeredProcesses.values.map(ProcessData<Id>::copy)
   val progressedProcesses = processes
    .filter { it.progress != DEFAULT_PROGRESS }
    .map { it.progress }
   val count = progressedProcesses.size
   val sum = progressedProcesses.sum()

   percent = when (count > 0) {
    true -> sum / count
    else -> 0f
   }

   isWorking = processes.isNotEmpty()
  }
  stateFlow.emit(isWorking)
  _processes.emit(processes)
  _progressPercent.emit(percent)
 }

 //endregion

 //region Process

 inner class ProgressProcess internal constructor(
  val token: Long,
  val id: Id
 ) {

  suspend fun reportStart() = registerProcess(token, id)

  suspend fun updateProgress(current: Long, max: Long) {
   val progress = when {
    max <= 0L -> 1f
    current < 0L -> 0f
    current >= max -> 1f
    else -> current.toDouble().div(max).toFloat()
   }
   updateProcessProgress(token, progress)
  }

  suspend fun reportFinish() {
   try {
    unregisterProcess(token)
   } finally {
    if (BuildConfig.DEBUG) {
     val debugMessage = StringBuilder("Finish process: $token")
     if (debugName.isNullOrBlank()) {
      debugMessage.append("-$debugName")
     }
     if (id != null) {
      debugMessage.append("-id:$id")
     }
     Timber.d(debugMessage.toString())
    }
   }
  }

  val workingState: Flow<Boolean>
   get() = processes.map { currentProcesses ->
    currentProcesses.any { it.token == token }
   }

 }

 fun prepareProcess(id: Id): ProgressProcess =
  ProgressProcess(generateNextToken(), id)

 //endregion

}

suspend fun <T> ProgressState.reportWork(
 customName: String? = null,
 block: suspend (reportUpdate: UpdateProcessCallback) -> T
): T {
 // Get token for this process
 val process = prepareProcess(customName)
 return process.reportWork(block)
}

suspend fun <T> IdentifiableProgressState<*>.ProgressProcess.reportWork(
 block: suspend (reportUpdate: UpdateProcessCallback) -> T
): T {
 try {
  reportStart()
  return block(::updateProgress)
 } finally {
  reportFinish()
 }
}

suspend fun IdentifiableProgressState<*>.ProgressProcess.report(isLoading: Boolean) {
 when (isLoading) {
  true -> reportStart()
  false -> reportFinish()
 }
}

typealias UpdateProcessCallback = suspend (current: Long, max: Long) -> Unit
           
                    
To share this paste please copy this url and send to your friends
RAW Paste Data
Recent Pastes
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Wykorzystywanie plików Cookie
Jak wyłączyć cookies?
ROZUMIEM