Untitled - MARKUP 13.43 KB
                
                  // ==UserScript==
// @name     UCIEKANIE BRUTUS
// @version   1.7
// @description co tu opisywac duzo, fajny dodatek... i przydatny....
// @author    adi wilk
// @match    http://berufs.margonem.pl/
// @match    https://berufs.margonem.pl/
// @grant    none
// ==/UserScript==

(function(d, _n, _b) {
  //graficzne elementy
  let box = d.createElement("span");
  box.id = "adisonzawodowiec";
  box.innerHTML = "Przeciągnij teleport<br>";

  //chowanie okienka
  let box3 = d.createElement("span");
  box3.id = "asdasdrewwq";
  box3.classList.add("b_buttons");
  box3.tip = "Wyświetl okienko od uciekania";
  let style1 = d.createElement("style");
  style1.innerHTML = "#asdasdrewwq{left:127px;top:115px;background-image:url();opaciy:.7}#asdasdrewwq:hover{opacty:}";
  d.querySelector("#panel").appendChild(box3);
  d.head.appendChild(style1);
  box3.addEventListener("click", function() {
    let dane = localStorage.getItem("brutus_position").split("|");
    let x = dane[0];
    let y = dane[1];
    if(dane[2] == 1){
      d.querySelector("#adisonzawodowiec").style.display = "none";
      localStorage.setItem("brutus_position", `${x}|${y}|0`);
    } else {
      d.querySelector("#adisonzawodowiec").style.display = "block";
      localStorage.setItem("brutus_position", `${x}|${y}|1`);
    }
  });

  //dla itemka
  let inpTp = d.createElement("div");
  inpTp.id = "adison_inpTp";
  inpTp.style = "position: relative; left: 77px; width: 32px; height: 32px; background: rgba(40,40,40,0.5); border: 1px solid #333333; margin-bottom: 5px; margin-top: 2px";
  box.appendChild(inpTp);

  let inpLvl = d.createElement("input");
  inpLvl.type = "text";
  inpLvl.size = "1";
  inpLvl.id = "adison_inpLvl";
  box.appendChild(inpLvl);
  box.innerHTML += "<br>";

  let inpClan = d.createElement("input");
  inpClan.type = "checkbox";
  inpClan.name = "adison_inpClan";
  box.appendChild(inpClan);
  box.innerHTML += "Uciekać znaj/klan?<br>";

  let inpEscape = d.createElement("input");
  inpEscape.type = "checkbox";
  inpEscape.name = "adison_inpEscape";
  box.appendChild(inpEscape);
  let strEscape = d.createElement("span");
  strEscape.id = "adison_strEscape";
  strEscape.innerHTML = "Uciekanie włączone"
  strEscape.style.fontWeight = "bold";
  box.appendChild(strEscape);

  d.body.appendChild(box);

  let style = d.createElement("style");
  style.innerHTML = "#adisonzawodowiec{position:absolute; z-index: 400; width: 188px; height: 110px; background:#b8b8b8;text-align:center;padding:5px;border:2px solid red}input[id=adison_inpLvl]{border:1px solid #86cdda;border-radius:4px;padding:1px}input[id=adison_inpLvl]:hover{background:#dadada;cursor:auto}input[id=adison_inpLvl]:focus{background:#dadada}";
  d.head.appendChild(style);

  //zmienne do tp po walce
  let tpAfterFight = false;
  let tpItemId = 0;

  //pozycja okienka
  if(!localStorage.getItem("brutus_position")) localStorage.setItem("brutus_position", "0|0|1");
  (function(pos, element){
    let position = pos.split("|");
    let x = position[0] + "px";
    let y = position[1] + "px";
    if(position[2] == "1"){
      element.style.display = "block";
    } else if(position[2] == "0"){
      element.style.display = "none";
    } else {
      throw "Error z wyświetlaniem";
    }
    element.style.top = x;
    element.style.left = y;
  })(localStorage.getItem("brutus_position"), d.querySelector("#adisonzawodowiec"))

  //generowanie tipu itemsa
  function generateItem(item) {
    let tip = itemTip(item);
    let html = "";
    html += `<div class="item" ctip="t_item" tip="${tip.replace(/"/g, '&quot;')}">`;

    if(item.stat.indexOf("legendary") > -1) html += `<div class="itemHighlighter t_leg"></div>`;
    if(item.stat.indexOf("heroic") > -1) html += `<div class="itemHighlighter t_her"></div>`;
    if(item.stat.indexOf("unique") > -1) html += `<div class="itemHighlighter t_uni"></div>`;
    if(item.stat.indexOf("upgraded") > -1) html += `<div class="itemHighlighter t_upg"></div>`;
    html += `<img src="/obrazki/itemy/${item.icon}">`;

    html += `</div>`;
    return html;
  }
  //localStorage
  g.loadQueue.push({
    fun: function() {
      //lvl
      if (!localStorage.getItem(`brutus${hero.id}_lvl`)) localStorage.setItem(`brutus${hero.id}_lvl`, `-30`);
      d.querySelector("#adison_inpLvl").value = localStorage.getItem(`brutus${hero.id}_lvl`);

      //lastPerson
      if (localStorage.getItem(`lastPerson`)) log(localStorage.getItem(`lastPerson`));

      //tp
      if (!localStorage.getItem(`brutus${hero.id}_tp1`)) localStorage.setItem(`brutus${hero.id}_tp1`, JSON.stringify({
          name: "Zwój teleportacji na Kwieciste Przejście",
          stat: "amount=14;capacity=15;lvl=70;teleport=344,17,60",
          icon: "pap/pap44.gif",
          pr: 42000,
          cl: 16
      }));
      d.querySelector("#adison_inpTp").innerHTML = generateItem(JSON.parse(localStorage.getItem(`brutus${hero.id}_tp1`)));

      //clan/znaj
      if (!localStorage.getItem(`brutus_clanfr`)) localStorage.setItem(`brutus_clanfr`, true);
      d.querySelector("input[name=adison_inpClan]").checked = JSON.parse(localStorage.getItem(`brutus_clanfr`));

      //ogolny przycisk uciekania
      if (!localStorage.getItem(`brutus_escape${hero.id}`)) localStorage.setItem(`brutus_escape${hero.id}`, true);
      d.querySelector("input[name=adison_inpEscape]").checked = JSON.parse(localStorage.getItem(`brutus_escape${hero.id}`));
      if(JSON.parse(localStorage.getItem(`brutus_escape${hero.id}`))) {
        d.querySelector("#adison_strEscape").style.color = "green";
        d.querySelector("#adison_strEscape").innerHTML = "Uciekanie włączone";
      } else {
        d.querySelector("#adison_strEscape").style.color = "red";
        d.querySelector("#adison_strEscape").innerHTML = "Uciekanie wyłączone";
      }
    }
  });

  //zapisywanie ustawien
  d.querySelector("#adison_inpTp").addEventListener("keyup", function() {
    localStorage.setItem(`brutus${hero.id}_tp1`, this.value);
  });
  d.querySelector("#adison_inpLvl").addEventListener("keyup", function() {
    localStorage.setItem(`brutus${hero.id}_lvl`, this.value);
  });
  d.querySelector("input[name=adison_inpClan]").addEventListener("change", function() {
      localStorage.setItem(`brutus_clanfr`, this.checked);
  });
  d.querySelector("input[name=adison_inpEscape]").addEventListener("change", function() {
    localStorage.setItem(`brutus_escape${hero.id}`, this.checked);
    if(this.checked == true){
      d.querySelector("#adison_strEscape").style.color = "green";
      d.querySelector("#adison_strEscape").innerHTML = "Uciekanie włączone";
    } else {
      d.querySelector("#adison_strEscape").style.color = "red";
      d.querySelector("#adison_strEscape").innerHTML = "Uciekanie wyłączone";
    }
  });

  function savePosition(){
    let x = parseInt(d.querySelector("#adisonzawodowiec").style.top);
    let y = parseInt(d.querySelector("#adisonzawodowiec").style.left);
    localStorage.setItem(`brutus_position`, `${x}|${y}|1`);
  }
  //draggable dla okienka z zapisem pozycji
  $("#adisonzawodowiec").draggable({
    start: function(){
      g.lock.add("adi_zmiana_pozycji");
    },
    stop: function(){
      g.lock.remove("adi_zmiana_pozycji");
      message("Zapisano pozycję!");
      savePosition();
    }
  });

  //droppable dla teleporta
  $("#adison_inpTp").droppable({
    accept: ".item",
    drop: (e, ui) => {
      let item = g.item[ui.draggable.attr("id").replace("item", "")];
      if(item.cl == 16 && item.loc == "g"){
        d.querySelector("#adison_inpTp").innerHTML = generateItem(item);
        localStorage.setItem(`brutus${hero.id}_tp1`, JSON.stringify(item));
        message("Zapisano");
      } else {
        message("To nie teleport wtf");
      }
    }
  });
  //funkcja szukajaca Tp
  function teleport(nazwa, asd){
    let Person = g.other[asd];
    let content = `Ostatnia osoba przed którą próbowałeś uciekać: ${Person.nick} ${Person.lvl}${Person.prof} lvl`;
    localStorage.setItem("lastPerson", content);
    for(let i in g.item){
      if(g.item[i].loc == "g" && g.item[i].name == nazwa){
        let item = parseItemStat(g.item[i].stat);
        if(item.timelimit){
          let itemsikTime = item.timelimit.split(",");
          let ts = unix_time();
          let min = itemsikTime[1];
          if(min){
            if(ts > min){
              tpItemId = g.item[i].id;
              break;
            }
          } else {
            tpItemId = g.item[i].id;
            break;
          }
        } else {
          tpItemId = g.item[i].id;
          break;
        }
      }
    }
    if(tpItemId != 0){
      if(!g.battle){
        let t_mapa = map.name;
        let t_id = tpItemId;
        _g(`moveitem&st=1&id=${tpItemId}`);
        tpItemId = 0;
        setTimeout(()=>{
          if(map.name == t_mapa){
            _g(`moveitem&st=1&id=${t_id}`);
          }
        }, 50);
      } else {
        message("Teleport zostanie użyty po walce");
        tpAfterFight = true;
      }
    } else {
      message("Nie posiadasz teleportu");
    }
  }
  newOther = function(e) {
    _n(e);
    if(map.pvp == 2){
      let obj = JSON.parse(localStorage.getItem(`brutus${hero.id}_tp1`));
      let TpName = obj.name;
      let leverz = Number(localStorage.getItem(`brutus${hero.id}_lvl`));
      let ClanFrEscape = JSON.parse(localStorage.getItem(`brutus_clanfr`));
      let Escape = JSON.parse(localStorage.getItem(`brutus_escape${hero.id}`));
      let hlvl = hero.lvl;
      for (let i in e) {
        if(e[i].lvl - hlvl >= leverz && Escape){
          if(ClanFrEscape){
            teleport(TpName, i);
            break;
          } else {
            if(e[i].relation != "fr" && e[i].relation != "cl"){
              teleport(TpName, i);
              break;
            }
          }
        }
      }
    }
  }
  battleMsg = function(a, b) {
    let ret = _b(a, b);
    if (a.indexOf("winner=") > -1) {
      _g("fight&a=exit");
      if(tpAfterFight){
        let t_mapa = map.name;
        let t_id = tpItemId;
        _g(`moveitem&st=1&id=${tpItemId}`);
        tpItemId = 0;
        setTimeout(()=>{
          if(map.name == t_mapa){
            _g(`moveitem&st=1&id=${t_id}`);
          }
        }, 50);
        tpAfterFight = false;
      }
    }
    return ret;
  }
})(document, newOther, battleMsg)
                
              

Paste Hosted With By Wklejamy.pl