Untitled - MARKUP 1.72 KB
                
                  tool = script.Parent
local speedBoost = 2
local handle = tool:WaitForChild("Handle")
local damage = 25
local lastClick = tick()
local swingtime = 1
local isHit = true

-- Wykonywanie funkcji, gdy miecz jest wyposażony
tool.Equipped:Connect(function() 
	-- Ustalamy, że humanoid jest naszym graczem
	character = tool.Parent
	player = game.Players:GetPlayerFromCharacter(character) -- ten wiersz przyda się na następnej lekcji
	humanoid = character:FindFirstChild("Humanoid")
	if humanoid then
		-- Pomnóż aktualną prędkość przez naszą zmienną speedBoost
		humanoid.WalkSpeed = humanoid.WalkSpeed * speedBoost
	end
end)

tool.Unequipped:Connect(function()
	if humanoid then
		humanoid.WalkSpeed = humanoid.WalkSpeed / speedBoost
	end
end)

--Aktywuj funkcję naciskając lewy przycisk myszy na ekranie
tool.Activated:Connect(function()
	--Utwórz zmienną, która będzie rejestrować czas pomiędzy bieżącym zamachem a ostatnim zamachem
	local clickDelta = tick() - lastClick
	--Jeśli czas między bieżącym zamachem a ostatnim zamachem jest dłuższy niż czas zamachu (w naszym przypadku 1 sekunda), to
	if clickDelta > swingtime then
		--Aktualizacja czasu ostatniego ataku
		lastClick= tick()
		--Ustaw zmienną obrażeń na false (powrócimy do tej części w następnym zadaniu)
		isHit = false
	end
end)

handle.Touched:Connect(function(hit)

	if hit and humanoid.Health > 0 then

		local targetHumanoid = hit.Parent:FindFirstChild("Humanoid")

		if targetHumanoid and targetHumanoid.Health > 0 and not isHit then

			isHit = true

			targetHumanoid:TakeDamage(damage)
		end
	end
end)
                
              

Paste Hosted With By Wklejamy.pl