Untitled - MARKUP 2.32 KB
                
                  UPDATE:
UPDATE table_name 
SET column_name = expression | NULL | DEFAULT ] [, ...] 
[ FROM table_source ] 
[ WHERE search_condition ] 
table_name	Nazwa tabeli.
column_name	Nazwa kolumny, do której zostanie wpisana nowa wartość.
expression	Właściwa wartość dla odpowiedniej kolumny określona wyrażeniem.
table_source	Nazwa tabeli, która zostanie zastosowana do pozyskania kryteriów zmiany wartości.
search_condition	Wyrażenie logiczne określające, które wiersze tabeli zostaną zmienione (jeżeli nie zostanie określone WHERE, wtedy to znaczy wszystkie rekordy).

SELECT:
SELECT [ TOP lines | TOP percent PERCENT ] select_list 
[ INTO new_table ] 
FROM table_source 
[ WHERE search_condition ] 
[ ORDER BY order_expression [ ASC | DESC ] ] 
lines	Ograniczenie ilości uzyskanych wierszy.
percent	Ograniczenie ilości uzyskanych wierszy określone procentowo (0-100).
select_list	Lista kolumn wyników zapytań (wyniki oddzielone przecinkiem) lub znak '*' (oznacza wszystkie kolumny).
new_table	Nazwa nowej tabeli, powstałej na wynik zapytania.
table_source	Lista tabelek zastosowanych w zapytaniu (tabeli oddzielone przecinkiem).
search_condition	Wyrażenie logiczne określające, które wiersze źródłowej tabeli mają być w zapytaniu (jeżeli nie zostanie określone WHERE, wtedy to znaczy wszystkie rekordy).
order_expression	Określa kolumnę, według której zostanie uszeregowany wynik zapytania.
ASC	Sortowanie będzie rosnąco (domyślnie)
DESC	Sortowanie będzie malejąco
DELETE:
DELETE FROM table_source 
[ WHERE search_condition ] 
table_source	Lista tabeli wykorzystanych w zaputaniu (tabeli oddzielone przecinkiem).
search_condition	Wyrażenie logiczne określające, które wiersze tabeli źródłowych mają zostać usunięte (jeżeli nie zostanie określone where, wtedy to znaczy wszystkie rekordy).


TRUNCATE:
Do standardu SQL należą także klauzule RESTART IDENTITY oraz CONTINUE IDENTITY, które zerują, bądź zachowują sekwencję przypisaną do tabeli. 
TRUNCATE TABLE nazwa_tabeli RESTART IDENTITY;
Za pomocą polecenia TRUNCATE istnieje również możliwość usunięcia danych z tabel powiązanych za pomocą kluczy obcych: 
TRUNCATE nazwa_tabeli CASCADE;
                
              

Paste Hosted With By Wklejamy.pl