avatar
Untitled

Guest 135 31st Mar, 2022

MARKUP 6.77 KB
                      
             // ==UserScript==
// @name     AntyDuch by SM
// @namespace  http://tampermonkey.net/
// @version   0.28
// @description https://discord.gg/hPQNfNR
// @author    MiensnyTrzaski
// @match    *://*.margonem.pl/
// @exclude   https://www.margonem.pl/
// @grant    none
// ==/UserScript==

var __awaiter = (this && this.__awaiter) || function (thisArg, _arguments, P, generator) {
  function adopt(value) { return value instanceof P ? value : new P(function (resolve) { resolve(value); }); }
  return new (P || (P = Promise))(function (resolve, reject) {
    function fulfilled(value) { try { step(generator.next(value)); } catch (e) { reject(e); } }
    function rejected(value) { try { step(generator["throw"](value)); } catch (e) { reject(e); } }
    function step(result) { result.done ? resolve(result.value) : adopt(result.value).then(fulfilled, rejected); }
    step((generator = generator.apply(thisArg, _arguments || [])).next());
  });
};
var __generator = (this && this.__generator) || function (thisArg, body) {
  var _ = { label: 0, sent: function() { if (t[0] & 1) throw t[1]; return t[1]; }, trys: [], ops: [] }, f, y, t, g;
  return g = { next: verb(0), "throw": verb(1), "return": verb(2) }, typeof Symbol === "function" && (g[Symbol.iterator] = function() { return this; }), g;
  function verb(n) { return function (v) { return step([n, v]); }; }
  function step(op) {
    if (f) throw new TypeError("Generator is already executing.");
    while (_) try {
      if (f = 1, y && (t = op[0] & 2 ? y["return"] : op[0] ? y["throw"] || ((t = y["return"]) && t.call(y), 0) : y.next) && !(t = t.call(y, op[1])).done) return t;
      if (y = 0, t) op = [op[0] & 2, t.value];
      switch (op[0]) {
        case 0: case 1: t = op; break;
        case 4: _.label++; return { value: op[1], done: false };
        case 5: _.label++; y = op[1]; op = [0]; continue;
        case 7: op = _.ops.pop(); _.trys.pop(); continue;
        default:
          if (!(t = _.trys, t = t.length > 0 && t[t.length - 1]) && (op[0] === 6 || op[0] === 2)) { _ = 0; continue; }
          if (op[0] === 3 && (!t || (op[1] > t[0] && op[1] < t[3]))) { _.label = op[1]; break; }
          if (op[0] === 6 && _.label < t[1]) { _.label = t[1]; t = op; break; }
          if (t && _.label < t[2]) { _.label = t[2]; _.ops.push(op); break; }
          if (t[2]) _.ops.pop();
          _.trys.pop(); continue;
      }
      op = body.call(thisArg, _);
    } catch (e) { op = [6, e]; y = 0; } finally { f = t = 0; }
    if (op[0] & 5) throw op[1]; return { value: op[0] ? op[1] : void 0, done: true };
  }
};


var classHandler; //Wiem bebe sprawa


var heroLife = /** @class */ (function () {
  function heroLife() {
    this.heroX = hero.x;
    this.heroY = hero.y;
    this.back = false;
  }
  heroLife.prototype.goTo = function (x, y) {
    var off = $("#ground").offset();
    var newObj = {
      clientX: (x << 5) + off.left,
      clientY: (y << 5) + off.top
    };
    hero.mClick(newObj);
  };
  heroLife.prototype.hasCollision = function (x, y) {
    return map.col[map.x * y + x] === "1" ? true : false;
  };
  heroLife.prototype.findFreeCoords = function () {
    var myCoords = [[this.heroX + 1, this.heroY], [this.heroX - 1, this.heroY], [this.heroX, this.heroY + 1], [this.heroX, this.heroY - 1]], allCoords = [];
    for (var _i = 0, myCoords_1 = myCoords; _i < myCoords_1.length; _i++) {
      var i = myCoords_1[_i];
      if (!this.hasCollision(i[0], i[1])) {
        allCoords.push(i);
      }
    }
    console.log(allCoords);
    return allCoords;
  };
  heroLife.prototype.nextPos = function () {
    return this.back ? [[this.heroX, this.heroY]] : this.findFreeCoords();
  };
  heroLife.prototype.sleep = function (s) {
    return new Promise(function (res) { return setTimeout(function () { return res(1); }, s); });
  };
  heroLife.prototype.wakeUp = function () {
    return __awaiter(this, void 0, void 0, function () {
      var dest, i;
      return __generator(this, function (_a) {
        switch (_a.label) {
          case 0:
            dest = this.nextPos();
            console.log(dest);
            return [4 /*yield*/, this.sleep(Math.floor(Math.random() * (3e3 - 1e3) + 1e3))];
          case 1:
            _a.sent();
            console.log(dest);
            i = 0;
            _a.label = 2;
          case 2:
            if (!(i < dest.length)) return [3 /*break*/, 5];
            if (!hero.stasis) {
              this.back = this.back ? false : true;
              return [2 /*return*/];
            }
            console.log(dest[i]);
            this.goTo(dest[i][0], dest[i][1]);
            return [4 /*yield*/, this.sleep(1000)];
          case 3:
            _a.sent();
            _a.label = 4;
          case 4:
            i++;
            return [3 /*break*/, 2];
          case 5:
            if (!hero.stasis) {
              this.back = this.back ? false : true;
              return [2 /*return*/];
            }
            location.reload();
            return [2 /*return*/];
        }
      });
    });
  };
  return heroLife;
}());
setTimeout(function () {
  (function (oldFun) {
    parseInput = function (a, b, c) {
      oldFun(a, b, c);
      if (isset(a.h) && a.h.hasOwnProperty('stasis') && a.h.stasis && !g.battle && !g.dead) {
        if (!classHandler)
          classHandler = new heroLife();
        classHandler.wakeUp();
      }
    };
    if (hero.stasis && !classHandler) {
      classHandler = new heroLife();
      classHandler.wakeUp();
    }
  })(parseInput);
}, 1e4);
           
                    
To share this paste please copy this url and send to your friends
RAW Paste Data
Recent Pastes
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Wykorzystywanie plików Cookie
Jak wyłączyć cookies?
ROZUMIEM