avatar
Untitled

Guest 87 14th May, 2024

MARKUP 2.45 KB
                      
             Sub LoadMultipleFiles()
  Dim fileDialog As FileDialog
  Set fileDialog = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)

  With fileDialog
    .AllowMultiSelect = True
    .Title = "Please select the ST1 files"
    .Filters.Add "Text Files", "*.txt"

    If .Show = -1 Then ' If OK is pressed
      Dim filePath As String
      For Each filePath In .SelectedItems
        ProcessFile filePath
      Next filePath
    Else
      MsgBox "No files were selected."
    End If
  End With
End Sub

Sub ProcessFile(filePath As String)
  Dim fileNum As Integer
  Dim textLine As String
  Dim conditionName As String
  Dim currentColumn As Integer
  Dim ws As Worksheet
  Dim lines() As String
  Dim dataStartRow As Integer
  Dim emptyLineCounter As Integer

  fileNum = FreeFile()
  Open filePath For Input As filePicNum
  Set ws = CreateUniqueWorksheet("ST1")
  currentColumn = 1
  emptyLineCounter = 0

  ' Read all text and handle different new line characters
  Dim allText As String
  allText = Input$(LOF(fileNum), fileNum)
  allText = Replace(allText, vbCrLf, vbLf)
  lines = Split(allText, vbLf)
  Close fileNum

  Dim i As Long
  For i = LBound(lines) To UBound(lines)
    textLine = Trim(lines(i))
    If textLine Like "*CONDITION NO.*" And i + 4 <= UBound(lines) Then
      conditionName = ExtractConditionName(lines(i + 4))
      SetHeaders ws, currentColumn, conditionName
      dataStartRow = i + 19
      If dataStartRow <= UBound(lines) Then
        emptyLineCounter = 0
        Dim dataRow As Integer
        dataRow = 4
        While dataStartRow <= UBound(lines) And emptyLineCounter < 2
          If Trim(lines(dataStartRow)) = "" Then
            emptyLineCounter = emptyLineCounter + 1
          Else
            emptyLineCounter = 0
            FillData ws, lines(dataStartRow), currentColumn, dataRow, 19
            dataRow = dataRow + 1
          End If
          dataStartRow = dataStartRow + 1
        Wend
        currentColumn = currentColumn + 20
      End If
    End If
  Next i
End Sub
           
                    
To share this paste please copy this url and send to your friends
RAW Paste Data
Recent Pastes
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Wykorzystywanie plików Cookie
Jak wyłączyć cookies?
ROZUMIEM