Baner VoD Strefa
avatar
Jobs spolszczenie

admin 156 7th May, 2020

MARKUP 32.24 KB
                      
             ---
economy:
 error:
  nomoney: '&cPrzepraszam, brak pieniędzy w banku narodowym!'
limitedItem:
 error:
  levelup: '&cMusisz zwiększyć swój poziom w [jobname] aby użyć tego przedmiotu!'
general:
 Spawner: '&r[type] Spawner'
 info:
  toplineseparator: '&7*********************** &6%playername% &7***********************'
  separator: '&7*******************************************************'
  time:
   days: '&e%days% &6dni '
   hours: '&e%hours% &6godzin '
   mins: '&e%mins% &6min '
   secs: '&e%secs% &6sec '
  invalidPage: '&cNieprawidłowa strona'
  'true': '&2Prawda'
  'false': '&cFałsz'
 admin:
  error: '&cWystąpił błąd w tej komendzie.'
  success: '&eKomenda została wykonana.'
 error:
  noHelpPage: '&cNie ma strony pomocy z tym numerem!'
  notNumber: '&eProszę użyj numerów!'
  job: '&cPraca która wybrałeś/aś nie istnieje lub do niej nie dołączyłeś/aś'
  noCommand: '&cNie ma komendy z tą nazwą!'
  permission: '&cNie masz uprawnień do zrobienia tego!'
  noinfo: '&cBrak informacji znalezionych!'
  noinfoByPlayer: '&cBrak informacji znalezionych używając [%playername%] nicku!'
  ingame: '&cMożesz użyć tej komendy tylko w grze!'
  fromconsole: '&cMożesz użyć tej komendy tylko w konsoli!'
  worldisdisabled: '&cNie możesz użyć tej komendy w tym świecie!'
  newFurnaceRegistration: '&eZarejestrowano własność dla pieca &7[current]&e/&f[max]'
  newBrewingRegistration: '&eZarejestrowano własność dla statywu alchemicznego &7[current]&e/&f[max]'
  noFurnaceRegistration: '&cOsiągnołeś/aś maxymalną ilość piecy!'
  noBrewingRegistration: '&cOsiągnołeś/aś maxymalną ilość statywów alchemicznych!'
command:
 help:
  output:
   info: Wpisz /jobs [cmd] ? po więcej informacji o komendzie.
   cmdUsage: '&2Użycie: &7[command]'
   label: Jobs
   cmdInfoFormat: '[command] &f- &2[description]'
   cmdFormat: '&7/[command] &f[arguments]'
   helpPageDescription: '&2* [description]'
   title: '&e-------&e ======= &6Prace &e======= &e-------'
   page: '&e-----&e ====== Strona &6[1] &ez &6[2] &e====== &e-----'
   fliperSimbols: '&e----------'
   prevPage: '&2----<< &6Poprz '
   prevPageOff: '&7----<< Poprz '
   nextPage: '&6 Nast &2>>----'
   nextPageOff: '&7 Nast >>----'
   pageCount: '&2[current]/[total]'
   pageCountHover: '&e[totalEntries] wejścia'
   prevPageGui: '&6Poprzednia strona '
   nextPageGui: '&6Następna Strona'
 moneyboost:
  help:
   info: Zwiększa zysk pieniężny dla wszystkich graczy
   args: '[jobname] [rate]'
  output:
   allreset: Wszystkie boostery pieniężne zostały wyłączone
   jobsboostreset: Boost pieniężny został wyłączony dla %jobname%
   nothingtoreset: Nic do resetu
   boostalladded: Boost pieniężny o wartości %boost% dodany do wszystkich prac!
   boostadded: Boost pieniężny o wartości &e%boost% &adodany do &e%jobname%!
   infostats: '&c-----> &aStawka pieniężna x%boost% włączona&c <-------'
 pointboost:
  help:
   info: Zwiększa zysk punktów dla wszystkich graczy
   args: '[jobname] [rate]'
  output:
   allreset: Wszystkie boosty punktowe zostały wyłączone
   jobsboostreset: Boost punktów został wyłączony dla %jobname%
   nothingtoreset: Nic do resetu
   boostalladded: Boost punktów o wartości %boost% dodany do wszystkich prac!
   boostadded: Boost punktów o wartości &e%boost% &adodany do &e%jobname%!
   infostats: '&c-----> &aStawka punktowa x%boost% włączona&c <-------'
 expboost:
  help:
   info: Zwiększa zysk exp dla wszystkich graczy
   args: '[jobname] [rate]'
  output:
   allreset: Wszystkie boosty exp wyłączone
   jobsboostreset: Exp boost został wyłączony dla %jobname%
   nothingtoreset: Nic do resetu
   boostalladded: Boost exp o wartości %boost% dodany do wszystkich prac!
   boostadded: Boost exp o wartości &e%boost% &adodany do &e%jobname%!
   infostats: '&c-----> &aStawka exp x%boost% włączona&c <-------'
 itembonus:
  help:
   info: Sprawdź bonus przedmiotu
   args: ''
  output:
   list: '&e[jobname]: %money% %points% %exp%'
   notAplyingList: '&7[jobname]: %money% %points% %exp%'
   hover: '&7%itemtype%'
   hoverLevelLimits: "&7Z levelu: %from% \n&7Do levelu: %until%"
 edititembonus:
  help:
   info: Edytuj boost bonusowego przedmiotu
   args: list/add/remove [jobname] [itemBoostName]
 bonus:
  help:
   info: Wyświetl bonuse prac
   args: '[jobname]'
  output:
   topline: '&7**************** &2[money] &6[points] &e[exp] &7****************'
   permission: ' &eBonus permisji: &2%money% &6%points% &e%exp%'
   item: ' &eBonus itemu: &2%money% &6%points% &e%exp%'
   global: ' &eBonus globalny: &2%money% &6%points% &e%exp%'
   dynamic: ' &eBonus dynamiczny: &2%money% &6%points% &e%exp%'
   nearspawner: ' &eBonus spawneru: &2%money% &6%points% &e%exp%'
   petpay: ' &eBonus PetPay: &2%money% &6%points% &e%exp%'
   area: ' &eBonus miejscowy: &2%money% &6%points% &e%exp%'
   mcmmo: ' &eBonus McMMO: &2%money% &6%points% &e%exp%'
   final: ' &eBonus końcowy: &2%money% &6%points% &e%exp%'
   finalExplanation: ' &eNie obejmuje bonusów Petpay i pobliskich spawnerów'
 convert:
  help:
   info: Konwertuje bazę danych z jednej do drugie. Jeżeli używasz SQLite, to przekonwertuje ją na MySQL i w drugą stronę.
   args: ''
 limit:
  help:
   info: Wyświetla limity płatnicze dla prac
   args: '[playername]'
  output:
   moneytime: '&eCzas pozostały póki limit pieniężny resetuje się: &2%time%'
   moneyLimit: '&eLimit pieniężny: &2%current%&e/&2%total%'
   exptime: '&eCzas pozostały póki limit Exp resetuje się: &2%time%'
   expLimit: '&eLimit Exp: &2%current%&e/&2%total%'
   pointstime: '&eCzas pozostały póki limit punktowy resetuje się: &2%time%'
   pointsLimit: '&eLimit punktów: &2%current%&e/&2%total%'
   reachedmoneylimit: '&4Uzyskałeś/aś limit pienieżny w danym czasie!'
   reachedmoneylimit2: '&eMożesz sprawdzić swój limit używając komendy &2/jobs limit'
   reachedmoneylimit3: '&ePieniądze pozyskiwane są teraz zmniejszane powoli... Ale nadal możesz trochę zebrać!'
   reachedexplimit: '&4Uzyskałeś/aś limit Exp w danym czasie!'
   reachedexplimit2: '&eMożesz sprawdzić swój limit używając komendy &2/jobs limit'
   reachedpointslimit: '&4Uzyskałeś/aś limit Exp w danym czasie!'
   reachedpointslimit2: '&eMożesz sprawdzić swój limit używając komendy &2/jobs limit'
   notenabled: '&eLimit pieniężny nie jest włączony'
 resetlimit:
  help:
   info: Resetuje limity wypłaceń gracza
   args: '[playername]'
  output:
   reseted: '&eLimity wypłaceń zostały zresetowane dla: &2%playername%'
 resetquest:
  help:
   info: Resetuje quest gracza
   args: '[playername] [jobname]'
  output:
   reseted: '&eQuest został zresetowany dla: &2%playername%'
   noQuests: '&eNie znaleziono żadnych questów'
 points:
  help:
   info: Wyświetl ile punktów ma dany gracz.
   args: '[playername]'
  currentpoints: ' &eObecna ilość punktów: &6%currentpoints%'
  totalpoints: ' &eŁączna ilość zebranych punktów do tego czasu: &6%totalpoints%'
 editpoints:
  help:
   info: Edytuj punkty gracza.
   args: set/add/take [playername] [amount]
  output:
   set: '&ePunkty gracza (&6%playername%&e) zostały ustawione na &6%amount%'
   add: '&eGracz (&6%playername%&e) uzyskał dodatkowe &6%amount% &epunktów. Teraz ma &6%total%'
   take: '&eGracz (&6%playername%&e) utracił &6%amount% &epunktów. Teraz ma &6%total%'
 editjobs:
  help:
   info: Edytuj obecne prace.
   args: ''
   list:
    job: '&ePrace:'
    jobs: ' -> [&e%jobname%&r]'
    actions: '  -> [&e%actionname%&r]'
    material: '   -> [&e%materialname%&r]   '
    materialRemove: '&c[X]'
    materialAdd: '   -> &e[&2+&e]'
    money: '    -> &ePieniądze: &6%amount%'
    exp: '    -> &eExp: &6%amount%'
    points: '    -> &ePunkty: &6%amount%'
   modify:
    newValue: '&eWpisz nową wartość'
    enter: '&eWpisz nową nazwę lub kliknij '
    hand: '&6RĘKA '
    handHover: '&6Naciśnij aby wziąć informacje z twojego przedmiotu w ręce'
    or: '&elub '
    look: '&6PATRZYSZ NA'
    lookHover: '&6Naciśnij aby wziąć informacje z bloku na który się patrzysz'
 editquests:
  help:
   info: Edytuj obecne questy.
   args: ''
   list:
    quest: '&eQuesty:'
    jobs: ' -> [&e%jobname%&r]'
    quests: ' -> [&e%questname%&r]'
    actions: '  -> [&e%actionname%&r]'
    objectives: '   -> [&e%objectivename%&r]'
    objectiveRemove: '&c[X]'
    objectiveAdd: '   -> &e[&2+&e]'
   modify:
    newValue: '&eWpisz nową wartość'
    enter: '&eWpisz nową nazwę lub kliknij '
    hand: '&6RĘKA '
    handHover: '&6Naciśnij aby wziąć informacje z twojego przedmiotu w ręce'
    or: '&elub '
    look: '&6PATRZYSZ NA'
    lookHover: '&6Naciśnij aby wziąć informacje z bloku na który się patrzysz'
 blockinfo:
  help:
   info: Wyświetla informacje dla bloku na który się patrzysz.
   args: ''
  output:
   name: ' &eNazwa bloku: &6%blockname%'
   id: ' &eId bloku: &6%blockid%'
   data: ' &eDane bloku: &6%blockdata%'
   usage: ' &eUżycie: &6%first% &elub &6%second%'
 iteminfo:
  help:
   info: Wyświtla informacje przedmiotu który trzymasz w ręce.
   args: ''
  output:
   name: ' &eNazwa przedmiotu: &6%itemname%'
   id: ' &eId przedmiotu: &6%itemid%'
   data: ' &eDane przedmiotu: &6%itemdata%'
   usage: ' &eUżycie: &6%first% &elub &6%second%'
 placeholders:
  help:
   info: Wyświetla wszystkie placeholdery
   args: (parse) (placeholder)
  output:
   list: '&e[place]. &7[placeholder]'
   outputResult: ' &ewynik: &7[result]'
   parse: '&6[placeholder] &7przez [source] &6wynika &8|&f[result]&8|'
 entitylist:
  help:
   info: Wyświetla wszystkie możliwe istoty które mogą być użyte przez plugin.
   args: ''
 stats:
  help:
   info: Wyświetla level w każdej pracy jakiej jesteś.
   args: '[playername]'
  error:
   nojob: Proszę dołącz do pracy najpierw.
  output: 'Level %joblevel% dla %jobname%: %jobxp%/%jobmaxxp% xp'
 shop:
  help:
   info: Otwiera specjalny sklep prac.
   args: ''
  info:
   title: '&e------- &8Sklep prac &e-------'
   currentPoints: '&eMasz: &e%currentpoints%'
   price: '&eCena: &6%price%'
   reqJobs: '&eWymagana praca:'
   reqJobsList: ' &6%jobsname%&e: &e%level% lvl'
   reqTotalLevel: '&6Wymagany całkowity level: &e%totalLevel%'
   reqJobsColor: '&c'
   reqJobsLevelColor: '&4'
   reqTotalLevelColor: '&4'
   cantOpen: '&cNie można otworzyć tej strony'
   NoPermForItem: '&cNie masz wymaganych permisji do tego przedmiotu!'
   NoPermToBuy: '&cBrak permisji aby kupić ten przedmiot'
   NoJobReqForitem: '&cNie masz wymaganej pracy (&6%jobname%&e) z wymaganym levelem (&6%joblevel%&e)'
   NoPoints: '&cNie masz wystarczającej ilości punktów'
   NoTotalLevel: '&cCałkowity level prac jest za niski (%totalLevel%)'
   Paid: '&eZapłaciłeś/aś &6%amount% &eza ten przedmiot'
 archive:
  help:
   info: Wyświetla wszystkie prace zapisane w archiwum przez gracza.
   args: '[playername]'
  error:
   nojob: Nie ma prac zapisanych.
 give:
  help:
   info: Daje przedmiot poprzez nazwę pracy i nazwę kategorii przedmiotu. Nazwa gracza jest opcjonalna
   args: '[playername] [jobname] [items/limiteditems] [jobitemname]'
  output:
   notonline: '&4Gracz [%playername%] nie jest online!'
   noitem: '&4Nie można znaleźć żadnego przedmiotu z daną nazwą!'
 info:
  help:
   title: '&2*** &eJobs&2 ***'
   info: Wyświetla jak dużo za każdą pracę otrzymuje się płacy i za co.
   penalty: '&eTa praca ma karę o wartości &c[penalty]%, &eponieważ jest za dużo graczy pracujących w niej.'
   bonus: '&eTa praca ma bonus o wartości &2[bonus]% &eponieważ nie ma wystarczająco dużo graczy pracujących w niej.'
   args: '[jobname] [action]'
   actions: '&eMożliwe akcje to: &f%actions%'
   max: ' - &emax level:&f '
   newMax: ' &eMax level: &f[max]'
   material: '&7%material%'
   levelRange: ' &a(&e%levelFrom% &a- &e%levelUntil% &a levele)'
   levelFrom: ' &a(z &e%levelFrom% &alevelu)'
   levelUntil: ' &a (do &e%levelUntil% &alevelu)'
   money: ' &2%money%$'
   points: ' &6%points%ptk'
   exp: ' &e%exp%xp'
  gui:
   pickjob: '&eWybierz swoją pracę!'
   jobinfo: '&e[jobname] informacje!'
   actions: '&eMożliwe akcje to:'
   leftClick: '&eNaciśnij lewym po więcej informacji'
   middleClick: '&eNaciśnij środkowym aby opuścić tą pracę'
   rightClick: '&eNaciścij prawym aby dołączyć do pracy'
   leftSlots: '&ePozostałe miejsca:&f '
   working: '&2&nJuż pracujesz'
   cantJoin: '&cNie możesz dołączyć do wybranej pracy.'
   max: '&eMax level:&f '
   back: '&e<<< Powrót'
  output:
   break:
    info: '&eZniszcz'
    none: '%jobname% nie otrzymuje pieniędzy za nisczenie bloków.'
   tntbreak:
    info: '&eZniszczTNT'
    none: '%jobname% nie otrzymuje pieniędzy za zniszczenie bloków za pomocą TNT.'
   place:
    info: '&ePostaw'
    none: '%jobname% nie otrzymuje pieniędzy za stawianie bloków.'
   striplogs:
    info: '&eObdzieranie kłód'
    none: '%jobname% nie otrzymuje pieniędzy za obdzieranie kłód.'
   kill:
    info: '&eZabij'
    none: '%jobname% nie otrzymuje pieniędzy za zabijanie potworów.'
   mmkill:
    info: '&eMMZabicie'
    none: '%jobname% nie otrzymuje pieniędzy za zabijanie mistycznych potworów.'
   fish:
    info: '&eŁowienie'
    none: '%jobname% nie otrzymuje pieniędzy za łowienie.'
   craft:
    info: '&eScraftuj'
    none: '%jobname% nie otrzymuje pieniędzy za craftowanie.'
   smelt:
    info: '&ePrzepalanie'
    none: '%jobname% nie otrzymuje pieniędzy za przepalanie.'
   brew:
    info: '&eWarzenie'
    none: '%jobname% nie otrzymuje pieniędzy za warzenie misktur.'
   eat:
    info: '&eJedz'
    none: '%jobname% nie otrzymuje pieniędzy za jedzenie jedzenia.'
   dye:
    info: '&eFarbowanie'
    none: '%jobname% nie otrzymuje pieniędzy za farbowanie.'
   enchant:
    info: '&eEnchatowanie'
    none: '%jobname% nie otrzymuje pieniędzy za enchantowanie.'
   vtrade:
    info: '&eHandel z Villagerem'
    none: '%jobname% nie otrzymuje pieniędzy za handlowanie z villagerem.'
   repair:
    info: '&eNapraw'
    none: '%jobname% nie otrzymuje pieniędzy za naprawianie.'
   breed:
    info: '&eHodowanie'
    none: '%jobname% nie otrzymuje pieniędzy za hodowanie zwierząt.'
   tame:
    info: '&eOswoić'
    none: '%jobname% nie otrzymuje pieniędzy za oswajanie.'
   milk:
    info: '&eDoić'
    none: '%jobname% nie otrzymuje pieniędzy za dojenie krów.'
   shear:
    info: '&eStrzyc'
    none: '%jobname% nie otrzymuje pieniędzy za strzyżenie owiec.'
   explore:
    info: '&eOdkrywanie'
    none: '%jobname% nie otrzymuje pieniędzy za odkrywanie terenu.'
   custom-kill:
    info: '&eCustomowe zabicie'
    none: '%jobname% nie otrzymuje pieniędzy za customowe zabicie gracza.'
   collect:
    info: '&eZbierz'
    none: '%jobname% nie otrzymuje pieniędzy za zbieranie bloków.'
   bake:
    info: '&Upiecz'
    none: '%jobname% nie otrzymuje pieniędzy za gotowanie jedzenia.'
 playerinfo:
  help:
   info: Wyświetla jak dużo za każdą pracę otrzymuje się płacy i za co na innym graczu.
   args: '[playername] [jobname] [action]'
 join:
  help:
   info: Dołącza do wybranej pracy.
   args: '[jobname]'
  error:
   alreadyin: Jesteś już w pracy %jobname%.
   fullslots: Nie możesz dołączyć do pracy %jobname%, nie ma żadnych miejsc dostępnych.
   maxjobs: Dołączeyłeś/aś już do zbyt wielu prac.
   rejoin: '&cNie można dołączyć ponownie. Poczekaj [time]'
  rejoin: '&aKliknij aby dołączyć ponownie do pracy: '
  success: Dołączyłeś/aś do pracy %jobname%.
  confirm: '&2Naciśnij aby zatwierdzić akcję dołączania dla &7[jobname] &2pracy.'
 leave:
  help:
   info: Opuść wybraną pracę.
   args: '[oldplayerjob]'
  success: Wyszedłeś z pracy %jobname%.
  confirmationNeed: '&cCzy jesteś pewien/na, że chcesz opuścić pracę &e[jobname]? Wpisz komendę ponownie w czasie &6[time] sekund &caby potwierdzić!'
 leaveall:
  help:
   info: Opuść wszystkie prace.
  error:
   nojobs: Nie masz żadnych prac do opuszczenia!
  success: Opuściłeś/aś wszystkie prace.
  confirmationNeed: '&cCzy jesteś pewien/na, że chcesz opuścić wszystkie prace? Wpisz komendę ponownie w czasie &6[time] sekund &caby potwierdzić!'
 explored:
  help:
   info: Sprawdź kto odwiedził ten chunk
  error:
   noexplore: Nikt nie odwiedził tego chunku
  fullExplore: '&aTen chunk jest w pełni przepodróżowany'
  list: '&e%place%. %playername%'
 browse:
  help:
   info: Wyświetla prace dostępne dla ciebie.
  error:
   nojobs: Nie ma żadnych prac do których można dołączyć.
  output:
   header: 'Masz możliwość dołączenia do tych prac:'
   footer: Po więcej informacji wpisz /jobs info [JobName]
   totalWorkers: ' &7Pracownicy: &e[amount]'
   penalty: ' &4Kara: &c[amount]%'
   bonus: ' &2Bonus: &a[amount]%'
   newHeader: '&2========== [amount] Dostępnych prac ========='
   description: '[description]'
   list: '  &8[place]. &7[jobname]'
   console:
    newHeader: '&2========== [amount] Dostępnych prac ========='
    description: '[description]'
    totalWorkers: ' &7Pracownicy: &e[amount]'
    penalty: ' &4Kara: &c[amount]%'
    bonus: ' &2Bonus: &a[amount]%'
    list: ' &6[jobname]'
    newMax: ' &eMax level: &f[max]'
   click: '&bKliknij na pracę aby zobaczyć więcej informacji o niej!'
   detailed: '&bKliknij aby zobaczyć bardziej szczegółową listę akcji pracy'
   jobHeader: '&2========== [jobname] ========='
   chooseJob: '&7&n&oWybierz tą pracę'
   chooseJobHover: '&7Kliknij tutaj aby dostać tą pracę'
 clearownership:
  help:
   info: Wyczyść własność bloku
   args: '[playername]'
  output:
   cleared: '&2Usunięto &7[furnaces] &pieców i &7[brewing] &2stojaki do warzenia'
 skipquest:
  help:
   info: Pomiń dany quest i otrzymaj nowy
   args: '[jobname] [questname] (playerName)'
  output:
   questSkipForCost: '&2Pominąłeś/ełaś quest i zapłaciłeś/aś:&e %amount%$'
 quests:
  help:
   info: Wyświetla listę dostępnych questów
   args: '[playername]'
  error:
   noquests: '&cNie ma żadnych questów'
  toplineseparator: '&7*********************** &6[playerName] &2(&f[questsDone]&2) &7***********************'
  output:
   completed: '&2   !Ukończono!&r   '
   questLine: '[progress] &7[questName] &f[done]&7/&8[required]'
   skip: '&7Kliknij aby pominąć ten quest'
   skips: '&7Pozostałe pominięcia: &f[skips]'
   hover: "&f[jobName] \n[desc] \n&7Nowy quest za: [time]"
 fire:
  help:
   info: Zwolnij gracza z pracy.
   args: '[playername] [jobname]'
  error:
   nojob: Gracz nie jest w pracy %jobname%.
  output:
   target: Zostałeś/aś zwolniony/a z %jobname%.
 fireall:
  help:
   info: Zwalnia gracza z wszystkich jego prac.
   args: '[playername]'
  error:
   nojobs: Gracz nie ma żadnych prac z których może być zwolniony!
  output:
   target: Zostałeś/aś zwolniony/a z wszystkich twoich prac.
 employ:
  help:
   info: Zatrudnij gracza do pracy.
   args: '[playername] [jobname]'
  error:
   alreadyin: Gracz już jest w pracy %jobname%.
   fullslots: Nie możesz dołączyć do pracy %jobname%, nie ma żadnych miejsc dostępnych.
  output:
   target: Zostałeś/aś zatrudniony/a jako %jobname%.
 top:
  help:
   info: Wyświetla top graczy poprzez nazwę pracy.
   args: '[jobname]'
  error:
   nojob: Nie można znaleźć żadnej pracy z tą nazwą.
  output:
   topline: '&aTopka&e %amount% &aGraczy poprzez pracę &e%jobname%'
   list: '&e%number%&a. &e%playername% &alvl &e%level% &awith&e %exp% &aexp'
   prev: '&e<<<<< Poprz str &2|'
   next: '&2|&e Nast Str >>>>'
   show: '&2Wyświetla od &e[from] &2do &e[until] &2topową listę'
 gtop:
  help:
   info: Wyświetla topkę %amount% graczy poprzez globalny level.
   args: ''
  error:
   nojob: Nie można znaleźć żadnych informacji.
  output:
   topline: '&aTopka&e %amount% graczy poprzez globalny level prac'
   list: '&e%number%&a. &e%playername% &alvl &e%level% &awith&e %exp% &aexp'
   prev: '&e<<<<< Poprz str &2|'
   next: '&2|&e Nast Str >>>>'
   show: '&2Wyświetla od &e[from] &2do &e[until] &2globalną topową listę'
 area:
  help:
   info: Modyfikuj zabronione miejsca.
   args: add/remove/info/list
   addUsage: '&eUżycie: &6/Jobs area add [nazwaRegionu/wg:nazwaRegionuWorldGuard] [bonus]'
   removeUsage: '&eUżycie: &6/Jobs area remove [nazwaRegionu]'
  output:
   addedNew: '&eDodane region z &6%bonus% &ebonusem'
   removed: '&eUsunięto region &6%name%'
   list: '&e%number%&a. &e%areaname% &e%worldname% (&a%x1%:%y1%:%z1%/&e%x2%:%y2%:%z2%) &6%bonus%'
   wgList: '&e%number%&a. WorldGuard: &e%areaname% &6%bonus%'
   noAreas: '&eBrak zapisanych regionów'
   noAreasByLoc: '&eBrak regionów w tej lokalizacji'
   areaList: '&eRegiony w twojej lokalizacji: &6%list%'
   selected1: '&eWybrano punkt pierwszy: &6%x%:%y%:%z%'
   selected2: '&eWybrano punkt drugi: &6%x%:%y%:%z%'
   select: '&eWybierz 2 punkty z przyrządem zaznaczającym (%tool%)'
   exist: '&eRegion z tą nazwą już istnieje'
   dontExist: '&eRegion z tą nazwą nie istnieje'
   wgDontExist: '&eRegion WorldGuard z tą nazwą nie istnieje'
 log:
  help:
   info: Wyświetla statystyki.
   args: '[playername]'
  output:
   topline: '&7************************* &6%playername% &7*************************'
   ls: '&7* &6%number%. &3%action%: &6%item% &eilość: %qty% %money%%exp%%points%'
   money: '&6pieniądze: &6%amount% '
   exp: '&eexp: &%amount% '
   points: '&epunkty: &6%amount%'
   totalIncomes: '  &6Razem pieniędzy:&2 %money%&6, Razem exp:&2 %exp%&6, Razem punktów:&2 %points%'
   bottomline: '&7***********************************************************'
   prev: '&e<<<<< Poprz str &2|'
   next: '&2|&e Nast Str >>>>'
   nodata: '&cDane nie znalezione'
 glog:
  help:
   info: Wyświetla globalne statystyki.
   args: ''
  output:
   topline: '&7*********************** &6Globalne statystyki &7***********************'
   ls: '&7* &6%number%. &3%action%: &6%item% &eilość: %qty% %money%%exp%%points%'
   money: '&6pieniądze: &6%amount% '
   exp: '&eexp: &%amount% '
   points: '&epunkty: &6%amount%'
   totalIncomes: '  &6Razem pieniędzy:&2 %money%&6, Razem exp:&2 %exp%&6, Razem punktów:&2 %points%'
   bottomline: '&7**************************************************************'
   nodata: '&cDane nie znalezione'
 transfer:
  help:
   info: Przenieś prace gracza ze starej pracy na nową.
   args: '[playername] [oldjob] [newjob]'
  output:
   target: Przetransferowałeś/aś pracę z %oldjobname% do %newjobname%.
 promote:
  help:
   info: Awansuj gracza do X levelu w pracy.
   args: '[playername] [jobname] [levels]'
  output:
   target: Zostałeś/aś awansowany/a %levelsgained% poziomów w pracy %jobname%.
 exp:
  help:
   info: Zmień exp gracza dla pracy.
   args: '[playername] [jobname] set/add/take [amount]'
  error:
   nojob: '&cTen gracz musi najpierw dołączyć do pracy.'
  output:
   target: '&eTwoje exp zostało zmienione dla %jobname% &ei teraz jesteś na &6%level%lvl &ez &6%exp%exp.'
 level:
  help:
   info: Zmień level gracza w pracy.
   args: '[playername] [jobname] set/add/take [amount]'
  error:
   nojob: '&cTen gracz musi najpierw dołączyć do pracy.'
  output:
   target: '&eTwój level został zmieniony dla %jobname% &ei teraz jesteś na &6%level%lvl &ez &6%exp%exp.'
 demote:
  help:
   info: Zdegraduj X levelów gracza w pracy.
   args: '[playername] [jobname] [levels]'
  output:
   target: Zdegradowano cię o %levelslost% levelów w %jobname%.
 grantxp:
  help:
   info: Daj darowiznę X doświadczenia w pracy.
   args: '[playername] [jobname] [xp]'
  output:
   target: Otrzymałeś/aś %xpgained% doświadczenia w %jobname%.
 removexp:
  help:
   info: Usuń X doświadczenia od gracza w pracy.
   args: '[playername] [jobname] [xp]'
  output:
   target: Utraciłeś/aś %xplost% doświadczenia w %jobname%.
 signupdate:
  help:
   info: Manualnie aktualizuje tabliczkę przez jej nazwę
   args: '[jobname]'
 bp:
  help:
   info: Wyświetla zabezpieczenia bloków w okolicy 10 bloków
   args: ''
  output:
   found: '&eZnaleziono &6%amount% &ezabezpieczonych bloków w pobliżu'
   notFound: '&eBrak zabezpieczonych bloków znalezionych w pobliżu'
 reload:
  help:
   info: Przeładuj konfiguracje.
 toggle:
  help:
   info: Przełącza dane wyjściowe płatności na action barze lub bossbarze.
   args: actionbar/bossbar
  output:
   turnedoff: '&4Ta funkcja jest wyłączona!'
   paid:
    main: '&aMasz:'
    money: '&e[amount] pieniędzy'
    exp: '&7[exp] exp'
    points: '&6[points] punktów'
   'on': '&aPrzełączono: &aWłączony'
   'off': '&aPrzełączono: &4Wyłączony'
message:
 skillup:
  broadcast: '%playername% został awansowany do %titlename% %jobname%.'
  nobroadcast: Gratulacje, zostałeś awansowany do %titlename% %jobname%.
 levelup:
  broadcast: '%playername% jest na levelu %joblevel% %jobname%.'
  nobroadcast: Jesteś na levelu %joblevel% %jobname%.
 leveldown:
  message: '&cUtraciłeś level&e %lostLevel%&c w pracy&e %jobname%&c! Poziom:&6 %joblevel%&c.'
 cowtimer: '&eMusisz nadal poczekać &6%time% &esek aby dotrzymać płacę za pracę.'
 blocktimer: '&eMusisz poczekać &3[time] &esek więcej aby dotrzymać płacę za to!'
 placeblocktimer: '&eNie możesz postawiać bloków szybciej niż &6[time] &esek w tym samym miejscu!'
 taxes: '&3[amount] &eserverowych podatków zostało przelane na te konto'
 boostStarted: '&eCzas boostów prac został wystartowany!'
 boostStoped: '&eCzas boostów prac został zatrzymany!'
 crafting:
  fullinventory: '&cTwój ekwipunek jest pełny!'
signs:
 List: '&0[number].&8[player]&7:&4[level]'
 questList: '&0[number].&8[player]&7:&4[quests]'
 SpecialList:
  p1: '&b** &8Pierwsze &b**'
  p2: '&b** &8Drugie &b**'
  p3: '&b** &8Trzecie &b**'
  p4: '&b** &8Czwarte &b**'
  p5: '&b** &8Piąte &b**'
  p6: '&b** &8Szóste &b**'
  p7: '&b** &8Siódme &b**'
  p8: '&b** &8Ósme &b**'
  p9: '&b** &8Dziewiąte &b**'
  p10: '&b** &8Dziesiąte &b**'
  name: '&9[player]'
  level: '&8[level] level'
  quests: '&8[quests] questy'
  bottom: '&b************'
 cantcreate: '&4Nie możesz utworzyć tej tabliczki!'
 cantdestroy: '&4Nie możesz zniszczyć tej tabliczki!'
 topline: '&0[Jobs]'
 secondline:
  join: '&0Dołącz'
  leave: '&0Opuść'
  toggle: '&0Przełącz'
  top: '&0Top'
  browse: '&0Przeszukaj'
  stats: '&0Statystyki'
  limit: '&0Limit'
  info: '&0Informacje'
  archive: '&0Archiwizuj'
scoreboard:
 topline: '&2Top &e%jobname%'
 gtopline: '&2Globalna lista top'
 line: '&2%number%. &e%playername% (&6%level%&e)'
           
                    
To share this paste please copy this url and send to your friends
RAW Paste Data
Recent Pastes
Gamehag
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Wykorzystywanie plików Cookie
Jak wyłączyć cookies?
ROZUMIEM