avatar
Untitled

Guest 391 10th Jun, 2019

MARKUP 2.91 KB
                      
             Microsoft Windows [Version 10.0.17134.765]
(c) 2018 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

C:\Users\krzyc>java -version
java version "1.8.0_181"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_181-b13)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.181-b13, mixed mode)

C:\Users\krzyc>javammm -version
'javammm' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.

C:\Users\krzyc>java -version
java version "1.8.0_181"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_181-b13)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.181-b13, mixed mode)

C:\Users\krzyc>set java_home
Environment variable java_home not defined

C:\Users\krzyc>set
ALLUSERSPROFILE=C:\ProgramData
APPDATA=C:\Users\krzyc\AppData\Roaming
CommonProgramFiles=C:\Program Files\Common Files
CommonProgramFiles(x86)=C:\Program Files (x86)\Common Files
CommonProgramW6432=C:\Program Files\Common Files
COMPUTERNAME=DESKTOP-RU321B3
ComSpec=C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
DriverData=C:\Windows\System32\Drivers\DriverData
FPS_BROWSER_APP_PROFILE_STRING=Internet Explorer
FPS_BROWSER_USER_PROFILE_STRING=Default
HOMEDRIVE=C:
HOMEPATH=\Users\krzyc
LOCALAPPDATA=C:\Users\krzyc\AppData\Local
LOGONSERVER=\\DESKTOP-RU321B3
NUMBER_OF_PROCESSORS=4
OneDrive=C:\Users\krzyc\OneDrive
OneDriveConsumer=C:\Users\krzyc\OneDrive
OS=Windows_NT
Path=C:\Program Files (x86)\Common Files\Oracle\Java\javapath;C:\ProgramData\Oracle\Java\javapath;C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\PhysX\Common;C:\Program Files (x86)\Intel\iCLS Client\;C:\Program Files\Intel\iCLS Client\;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\WINDOWS\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL;C:\Program Files\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL;C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT;C:\Program Files\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT;C:\Program Files (x86)\Windows Live\Shared;C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\;C:\Users\krzyc\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;
PATHEXT=.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC
PROCESSOR_ARCHITECTURE=AMD64
PROCESSOR_IDENTIFIER=Intel64 Family 6 Model 158 Stepping 9, GenuineIntel
PROCESSOR_LEVEL=6
PROCESSOR_REVISION=9e09
ProgramData=C:\ProgramData
ProgramFiles=C:\Program Files
ProgramFiles(x86)=C:\Program Files (x86)
ProgramW6432=C:\Program Files
PROMPT=$P$G
PSModulePath=C:\Program Files\WindowsPowerShell\Modules;C:\WINDOWS\system32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules
PUBLIC=C:\Users\Public
SESSIONNAME=Console
SystemDrive=C:
SystemRoot=C:\WINDOWS
TEMP=C:\Users\krzyc\AppData\Local\Temp
TMP=C:\Users\krzyc\AppData\Local\Temp
USERDOMAIN=DESKTOP-RU321B3
USERDOMAIN_ROAMINGPROFILE=DESKTOP-RU321B3
USERNAME=krzyc
USERPROFILE=C:\Users\krzyc
windir=C:\WINDOWS

C:\Users\krzyc>
           
                    
To share this paste please copy this url and send to your friends
RAW Paste Data
Recent Pastes
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Wykorzystywanie plików Cookie
Jak wyłączyć cookies?
ROZUMIEM